canto a osain

canto a osain

OBA:  KAMAYA, IYA.CORO: IYA, IYA OBA:  KAMAYA, ENUCORO: ENU ENU OBA:  KAMAYA BIBOCORO: BIBO BIBO OBA: ESHU BARA GO AGO MOYUGBARA. ESHU BARA GO AGO MOYUGBARA. OMODE KONIKOSHI BARAGO AGO MOYUGBA ELEGUA ESHULONA.CORO: ESHU BARAGO AGO MOYUGBARA. ESHU BARAGO AGO MOYUGBARA....

Pin It on Pinterest