canto a osain

canto a osain

OBA:  KAMAYA, IYA. CORO: IYA, IYA   OBA:  KAMAYA, ENU CORO: ENU ENU   OBA:  KAMAYA BIBO CORO: BIBO BIBO   OBA: ESHU BARA GO AGO MOYUGBARA. ESHU BARA GO AGO MOYUGBARA. OMODE KONIKOSHI BARAGO AGO MOYUGBA ELEGUA ESHULONA. CORO: ESHU BARAGO AGO MOYUGBARA. ESHU BARAGO AGO...

Pin It on Pinterest