B A B A E J I OG B E

 

REZO:  BABA  EJIOGBE ALOKUYE IRE MOWADE ABATA BUTU AYE ERU OSHE BANU OBARANIREGUN IRU OBATALA OGBONI  ASIFAFUN GBOGBO ORUN  GBOGBO  LOWO  ESHU OMA ATOTOLO  OLE AFEKAN ADIFAFUN OBATALA  OSHEREIGBO  OBI ITANA AMBIAMA ITANA AMBIAMA EYELE MEDILOGUN ELEBO.

 

SUYERE: ASHINIMA ASHINIMA IKU FURIBUYEMA

« « ARUN «
« « OFO «
« « EYO «
« « EGUO «
« « ONA «
« « ARAYE

AWO OSHEMINIE, OSHEMINMIE,…

REZO: ORUNMILA NI ODI ELESE MESA, MONI ODI MESE ONI OKO MESE TIRE KO BAJA.

REZO: BABA EJIOGBE ORUNMILA MIGBATI OLOGBA ASHE LAWO OLODU- MARE ORUBO. OLORDUMARE MEWA FI ASHO FUN MIGBATI GBOGBO KIYE GBOGBO OTIGBA ASHE LOWO OLORDUMARE AWON NIWO TO- GBOGBO EYI TI SHINSHE LATI IBA MOWA NI AMUPE ASHO.

REZO: BABA EJIOGBE ONI WAYU OWO OBA OÑI ODE  ADIFAFUN IFE LOYA TINSHOMOBE GBOGBO KOEYEBO AGBOBOADIE LEBO, ONI LENO

OWO BOYURINA ONA DAKE  ADIFAFUN ORIBIDE, ADA, ARIDA, TUTU

AGUTAN LEBO, OPOLOPO OWO ADASILA KOSILE, INSHERI LEBO.

REZO: BABA EJIOGBE ALALOKUN MONI LEKUN OKO, AYA LALA OMODU ABOSHUN OMO  ONIKOSHE OISHE KAMU ILEKE  OMO  LERI ADIFAFUN ALADESHE IMAPAPORO TIMBALORDI AGOGO.

SUYERE: BABA EJIOGBE ORUNMILA NIODERE LEYERI ERAN

»               »                 »                    »            »       EKU

»                »                »                     »            »      EYA

»                »                »                    »             »      EPO

»                »                  »                    »            »     ADIE

»                »                 »                     »             »    EURE

NIODRE LEYERI ASHANA IKU

»              »               »    ARUN

»               »              »    OFO

»               »               »    EYO, ONA, OGU, ETC.

 

 

REZO: BABA EJIOGBE ALALAKUN OBA ONI FAKUN BABA  AUN BINIYA OKUN DABA ALALA BI OKU BABA OTOKO BABA ARARRORO ATONO

NISHE IFA BABA OFIDEYABA LODAFUN BARABAIREGUN.

 

REZO: BABA EJIOGBE IBE ALAPILI YOKO DIDO  BABALAWO LODAFUN BARABA ODDUN ONIRE DAFUN.

 

REZO: ETA ONI BABALAWO LODAFUN ARDERE. AWO  ARDERETE  ORUBO AUN META.

 

REZO: ERIN ONO  BABALAWO LODAFUN AREBE  OKO  AWO AREBEOKO KORUBO NI ARAYE AFIBORAN SHE UNYO. IFA ONI BABALAWO LODAFUN ADFA ORUBO AUN MEFA. EYI ONO BABALAWO LOFAFUN BARABARIREGUN ONI BABALAWO ONI BARABANIREGUN  ORUBO AUN MESAN MEFAKI AYA OBANIRI KOBESA LASHARE.EWA ONI BABALAWO LODAFUN BARABANIREGUN AWO BARABANIREGUN ORUBO AUN MEWA LAWAGIRO ADO AWO LAWAGORI ILE AWO.

 

REZO: BABA EJIOGBE ONI TEGUN ONI TOSAN ENLO SODE ONI YERI ENLALO OFE OYE ODUWA TANI AUN SOYE KETEFA AYA TOYA TAMI OBA OPA OLOKUN KOTAKUN KITAKUN OMI GODO  AWO APALOKUN BANILU BANLORUN GBOGBO  LOWAYU  PETUKIE SODE ALAGUEDE OMA ORIKU BABAWA.

 

SUYERE: TINI YOBI ABE OBILENA ADAFUN GBOGBO TENUYEN ABANSHE-KE ASHOKO ODUFUO BEWA.

Pin It on Pinterest

Share This
Esta web utiliza cookies, puede ver aquí la Política de Cookies