OG B E OJ U A N I

 

REZO: OGBE WALW ADIFAFUN ADIE YARAKO UNBOWA SILE EÑI ADIE, EKUEKUEYE NI OMO KEKERE ADIRE OROMODIO FUN FUN ARERE LAWA ADIE ERE TASHE ADIE.  ADIE  WIWO  NI  OKU  LERI ADIFAFUN OGBE  WALE KETE  WALERI ADIFAIA NI ASIWERE LODAFUN ELEGBA.

 

SUYERE: ALA OLE OMO MAYO, MADE ISERE NI MAYO.

 

REZO: OGBE WALE OGBE WANIKU OGBE WALE KETO WALE WA NILE ONI BABALAWO ADIFAKOKO  KANFUN  ORUNMILA  OBARABANIREGUN

ORUNBO GBOGBO  TENUYEN ADIE MEYI, AIKORDIE, EKO, EYA, EPO,

AWADO, OPOLOPO OWO.

 

REZO: OGBE WALE ITE ADIFAFUN AGUTAN ADIE LEBO, AIKORDIE

LEBO GBOGBO YEKU, OBETA OWO, EKU, EYA, OPO, AWADO, EYA TUTU FIFESHU, ORUNMILA LORUGBO.

 

REZO: OGBE WANIMU OWUNKO KARIRA ABIMIKU ABERIN OUNKO OKO IFA MORA IFA  RAKANSE  EMU AJUAN IDI LUARO KOTOWO ADIFAFUN EKUTE.

 

REZO: OGBE WANIMU AGO EÑI IBOBORU KO OKUNI PAWO AYAWALA OTO AYAMAWALA OSI  MOKUNLE MOKUNLE WALE KETO WALE TO OUN

BELONA OTO ETA. ALA OLE OMO MAYE ISERE MI MAYE.

AKERE KENKON GBOGBO NISHE OLEDE ATANIGBE ATAMIDA FEKO GBOGBO KOGBO.

 

REZO: OGBE WALE KOTOWALE EKINI ENJE AYA OFO ISESHENI ARUN INU AWO ADOFA LOBO KAFEREFUN ORUNMILA LODAFUN AYA.

 

REZO: OGBE WALE AMEGO AMONA OREGUN, ELEDA NI AWO OGBE WALE BABARE NI IFA BABARE NI BURUKU, OFONA ILE OGBE WALE, IBETI LESE IGI, OPARALDO OYALORI AWO. KAFEREFUN ORUNMILA LODAFUN IBEYIS.

 

REZO: OGBE WALE ELEGBA META, ESHU LAREYE, ALAWANA, EKUTE OKOLEGBANA, AWADO KUKUNDUKUN MARIBO OGU ABITI ABURE MEYI.

 

 

REZO: OGBE WALE AGO ENI IBEBORU KE OKUNI PAWO AYAWALA OTO AYAMAWALA OSI MOKUNLE MOKUNLE WALE KOTOWALE TO UN BELONA TO TO.

 

REZO: OGBE WALE IWAKUMA IR IKUNI OMO LODE OSHA AGUANA ORI TOMI AYA IFA  UNLE  OGBE ILEKUNA ABALIKA OZAIN AGBA BURU OLOKUE BABA OMI TIYA  OMO AKEKE OYOKUN OMO OBO IYA IYAO IYA OREKUN EYO MEYI  OTA  SHE  OYANLO MOBI OBIA OMO AYAMI ORGUN OMO MIKABAMI TEFA  OKOKAN  OYO YEGUERE BURE ADIFAFUN KO

 

LOKO IFA BIRE BERE OLONSHE ABANI TEFA  ASHOMA  DUN DUN AWO ORI OBE OFO BOGANI OSHAWANI IFA LODAFUN OLOFIN.

 

SUYERE: ALO ALO OMO MAYE, MADE ISERE NI MAYO.

 

SUYERE: ARERE KE KEN BOBONISHE, OLODO ATANIBO ATIMIDA FOKE GBOGBO KO GBO.

 

REZO: ELEGBA META, ESHU LAROYE, ALAGWANA, EKUTE, OKELAGBANA AWADO, KUKUNDUKUN  ISHUGARA  MANIGBE  OGU ABITI ABURE

MEYI, LODAFUN ORUNMILA.

 

REZO: OGBE WARINU, OWUNKO KO RI BA ABIMEKU, AYA, ABERIN, OWUNKO SHE INFANORA INFARAKAN SA EMU, AJUU. IDI LARO YOTOGUO, ADIFAFUN EKUTE.

 

REZO: OGBE WALE KETE KETE WENDE GBOGBO FEREKUN KOKO ATEFA IBIGAN LOLOEMI NERE LODAFUN OSHANLA OPOLOPO OWO BURAKATA AGOGO FUN FUN, KAFEREFUN ELEGBA, OSHUN.

 

REZO: ADIFAFUN OBATALA ONA SUARE OGBE WALE INLE INLE EYITE AKEKE MARUN OMOKORIN KEKE IBINU TOKU LERI OMODE OGBE WALE INLE, MARUN OMO. IKA ATAPAKO, IFA BELA OBA ARUN ASHO MONGBE OMO DINRIN LODAFUN AMONA ORE.

 

REZO: ADIFAFUN ADIE YORAKE UMBO WASILE EÑI ADIE KUEKUEYE NI OMO KEKERE ADIRE ORODIE FUN FUN KO MO ARARE ADIE ORE TASHE ADIE  WIWE NI  OKU ORO LERI ADIFAFUN OGBE WALE KOTO ADIFAFUN ADIE NI ASIWERO LODAFUN ELEGBA.

Pin It on Pinterest

Share This
Esta web utiliza cookies, puede ver aquí la Política de Cookies