OG B E OD I

 

REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE IYA LAMU BOROTITI OLITON OMO ABAN SHARAELA ADIFAFUN UNBATI ORUNMILA.

 

SUYERE: OGBE DI KAKA, OGE DI LELE, OGBE DI LELE, OGBE DI KAKA.

 

REZO: OGBE DI  KAKA  OGBE DI LELE OGBE DI ASUSE AFEFE AYERI OTA EYYE IYA LOMI BOROTITI IYA LAMEBERE TITI ADIFAFUN SHENIBUE BA UNLO EGUNGUN LANSHE.

 

REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE ADIFAFUN BOROTITI IYA LOMI OLI OTORONSHELA WARA ELEBO.

 

REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE ADA SHASHA OSIKO OBANA ADIFAFUN OSHUN ATI OGGUN TINSHE KOMADIE EYELE MARUN ELEBO.

 

REZO: OGBE DI IFA NI ORISHA ADIFAFUN MOKOLU AWO BAROSIA BOROKATON JORO JORO EGGUN NILE LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN ORISHA ELEGBA.

 

REZO: ORISHAOKO ABURE NI SHANGO ARO LESE KAN ATI OLOFIN

UNLO SHON SHON OGGUN ORISHAOKO AFEFE IKU AROKO UNYEN SHANGO ARA UMBO NI SHANGO TIYA ONI YEMEYA OKU OKO KAFEREFUN OSHUN OMI DUN DUN SHIRI LODAFUN ORUNMILA.

 

REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE, DEDELA BORU, DEDELA BOYE, DEDELA BORU.

 

REZO: OGBE DI KAKA DI ADIFAYOKO BARABANIREGUN ADIFAFUN OSHUN ADIFAFUN OGGUN OBINI OGBE SA YEYE MATERO AFEFE LO

SALU OBOLODE AWOLODA LO IKIN.ESTE ES EL REZO PARA DESPERTAR

A ORUNMILA.

 

SUYERE: OGBE DI KAKA, OGBE DI LELE. OGBE DI LELE OGBE DI KAKA.

 

SUYERE: OMO IFA ODARA OMO ORISHAOKO OMO ODARA.

 

REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE ADIFAYOKE BARABANIREGUN ADIFAFUN OSHUN, ADIFAFUN OGGUN OBINI OGBE SA YEYE MATEO AFEFE LO SALU OBOLODE AWALODA LO IKIN.

 

REZO: OGBE DI OZAIN LEDO IBO IGBE AWO OGBE DI KAKA KUKU DIGAGA YAYEMUGAGA EYA AWO IYA IGAGAON IKUYA ELE ADAWO OGBE DI KAKA OGBE DI LELE OBORI ATAYE IYA GOBAMIABOROTITI ADIFAFUN ELUTENSHA MILA UOMA ABAN SHORUTAN UNKO WARANLA LODAFUN OSHUN LODAFUN IYA ADIFAFUN ORUNMILA.

 

REZO: IFA NI ORISHA ADIFAFUN MOKELU AWO BOROKOTON KUTUN EGGUN NILE LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN ORISHA ELEGBA.

 

REZO: ORISHAOKO ABURE NI  SHANGO  ARE  LESE KAN ATI OLUFINA UNLO SHONSHON OGGUN ORISHAOKO AFEFE  IKU UNRYN SHANGO

ARA UMBO NI SHANGO TIYA TIYA ONI YEMAYA OKU KEFEREFUN

OSHUN OMI DUN DUN ASHIRI LODAFUN ORUNMILA.

 

SUYERE: OMO IFA ODARA OMO ORISHAOKO OMO ODARA.

Pin It on Pinterest

Share This
Esta web utiliza cookies, puede ver aquí la Política de Cookies